Extended Degree Program in Arts and Social Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​WELKOM BY DIE VERLENGDE GRAADPROGRAM (VGP) IN DIE FAKULTEIT 

LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE! 

Hier volg 'n paar van die algemene vrae wat voornemende VGP-studente mag hê.​​

Waarom is Verlengde Graadprogramme (VGP's) in Suid-Afrika ingestel?​

In 1997 het die Suid-Afrikaanse regering die Witskrif vir die Transformasie van Hoër Onderwys bekend gestel, met 'n omvattende stel inisiatiewe vir die transformasie van hoër onderwys. Die Witskrif het die sentrale rol van hoër onderwys in die sosiale, kulturele en ekonomiese ontwikkeling van moderne samelewings beklemtoon. Die spesifieke uitdaging in Suid-Afrika was om die ongelykhede van die verlede reg te stel en om die hoër onderwysstelsel te transformeer in voeling met nuwe realiteite en geleenthede. Ter erkenning van die sentrale rol van akademiese ontwikkeling in die transformasie van hoër onderwys, is Verlengde Graadprogramme (VGP's), of Verlengde Programme in die lewe geroep as 'n meganisme om sistemiese struikelblokke teenoor ekwiteit en studentesukses te hanteer.

Wie kwalifiseer vir die Verlengde Graadprogram (VGP) in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch?​

Die basiese toelatingsvereistes vir VGP-keuring is (i) toelating tot studie vir 'n Baccalaureusgraad, (ii) 'n gemiddelde NSS-uitslag in die kategorie 60-62.9% (Lewensoriëntering uitgesluit) en (iii) voldoening aan die spesifieke programvereistes. Toelating tot die Verlengde Graadprogram word diskresionêr oorweeg. Die student se sosio-ekonomiese status (insluitend historiese benadeling, voogde of ouers se inkomste en die gehalte van 'n student se skoolopleiding), en die beskikbaarheid van plekke, word in ag geneem vir toelating. 

Graad 12-leerders wat gedurende 2020 voorwaardelik tot 'n hoofstroomprogram toegelaat is, maar na die bekendmaking van die NNS-uitslae in Januarie 2021 nie aan die toelatingsvereistes van die hoofstroomprogram voldoen nie, kan 'n versoek aan me Cheryl Richardson by cherylr@sun.ac.za rig vir oorweging vir toelating tot die VGP, met dien verstande dat die NSS-uitslae (i) se gemiddelde persentasie tussen 60% - 62.9% (uitgesonderd Lewensoriëntering) is; (ii) daar aan die spesifieke programtoelatingsvereistes voldoen word, en (iii) daar aan die spesiale toelatingskriteria van die VGP voldoen word.  Hulle moet ook die eerste VGP-vergadering bywoon op 'n datum wat binnekort bevestig sal word.

Die VGP is nie 'n opsie vir die volgende graadprogramme nie: BA (Drama- en Teaterstudie), BA (met Musiek), BMus, BA in Visuele Kunste, BA (Politieke, Filosofiese en Ekonomiese Studies), BA (Regsgeleerdheid) en BA (Sportwetenskap).

Hoe verskil die VGP van hoofstroomprogramme?​

In die VGP doen studente hul eerste akademiese jaar oor twee jaar. Hulle ontvang addisionele akademiese ondersteuning en volg sekere verpligte modules wat hulle beter voorberei vir hul voorgraadse studie. In hul eerste jaar op universiteit neem VGP-studente twee vakke uit die hoofstroom-eerstejaarsaanbod van die betrokke graadprogram waarvoor hulle geregistreer is, asook die drie verpligte VGP-vakke: Tekste in die Geesteswetenskappe 114 en 144, Inligtingsvaardighede 174 en Inleiding tot die Geesteswetenskappe 178. In hul tweede jaar op universiteit neem VGP-studente die hoofstroomprogram se oorblywende (normaalweg drie) vakke en hulle registreer vir die VGP-ondersteuningsmodules: Tekste in die Geesteswetenskappe 143 en 153. Die inhoud van die derde- en vierde studiejaar is dieselfde as die tweede- en derdejaarsaanbod van die hoofstroomgraadprogram. U kan meer lees oor die VGP in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe Jaarboek . 

Is dit verpligtend vir VGP-studente om die Nasionale Normtoetse (NNT's) te skryf?​

Onder normale omstandighede is die aflegging van die NNT's verpligtend vir toelating tot die VGP. In die lig van die onsekerheid oor die tydlyn vir die aflê van die NNT's en die logistiese uitdagings wat daarmee gepaardgaan as gevolg van COVID-19, sal die Universiteit Stellenbosch nie NNT-resultate vir keuring of plasing vir die 2021-inname gebruik nie. Die NNT-resultate sal nie in die berekening van 'n keuringsfaktor gebruik word nie.

Wanneer is die eerste ontmoeting met VGP-dosente?​

Eerstejaar VGP-studente en hul ouers / voogde word  uitgenooi na 'n inligtingsbyeenkoms op 'n datum wat binnekort bevestig sal word. Tydens hierdie sessie sal daar 'n in-diepte bespreking wees van die VGP-program en die spesifieke vakke waarvoor u moet registreer. U kan meer lees oor die Verwelkomingsprogram sodra die elektroniese skakel beskikbaar is. Op hierdie stadium is die datum waarop die akademiese jaar na verwagting sal begin, 15 Maart 2021.

Wanneer registreer eerstejaar-VGP-studente?​

VGP-studente registreer nie elektronies nie, maar persoonlik by NARGA in die Administrasieblok op 'n datum en tyd wat binnekort bevestig sal word. VGP-studente wat hulle tweede VGP-jaar doen in 2021, sal registreer op 'n datum en tyd wat binnekort bevestig sal word.

Die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe sien daarna uit om u te verwelkom aan Universiteit van Stellenbosch en wens u voorspoed toe vir u studies.