Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Hoe gemeenskapsinteraksie in hierdie fakulteit weerspieël word

​​​​​

Gemeenskapsinteraksie, sowel as onderrig, leer en navorsing, word internasionaal as kernleeraktiwiteite van hoëronderriginstellings beskou. Al verstaan die meeste mense wat onderrig en navorsing behels, word gemeenskapsbetrokkenheid dikwels verkeerd verstaan of word dit eiesoortig by verskillende universiteite geïnterpreteer, na gelang van die institusionele geskiedenis, kultuur en kernwaardes.

By die Universiteit Stellenbosch (US) verkies ons die term gemeenskapsinteraksie (GI) bo die term gemeenskapsbetrokkenheid om die wederkerige aard van die interaksie tussen die Universiteit en gemeenskappe te beklemtoon.

Die US GI-beleid hou kriteria vir GI voor wat insluit dat aktiwiteite gekoppel word aan 'n identifiseerbare groep in 'n gemeenskap buite die instelling; dat interaksie aktief gekoppel word aan identifiseerbare behoeftes van sowel die Universiteit as die gemeenskap; en dat sulke aktiwiteite volhoubaar moet wees binne 'n onderling-gedefinieerde verhouding. Eksklusiewe onderrig- en navorsingsaktiwiteite wat nie 'n gemeenskapskomponent insluit nie, word nie as deel van GI beskou nie.

Daar vind elke jaar via die US se GI-d​​​atabasis​ 'n oudit van GI-aktiwiteite plaas. Dit word deur die Afdeling Gemeenskapsinteraksie hanteer en is gebaseer op die kriteria wat hierbo uiteengesit is. Dit stem ooreen met die jaarlikse opname van navorsingsuitsette wat deur die Afdeling Navorsingsontwikkeling​ gedoen word. Die Afdeling Gemeenskapsinteraksie​ fokus op die bestuur en versorging van vennootskappe met gemeenskappe, dit fasiliteer samewerking tussen die Universiteit en die gemeenskappe en dit voorsien die kanale waardeur albei partye kennis aktief kan ontgin, kan oordra en bymekaar kan leer.

Dit is die verantwoordelikheid van elke individuele fakulteitslid om sy of haar GI-aktiwiteite vir 'n spesifieke jaar op die GI-databasis te registreer. Deurlopende projekte moet elke jaar weer geregistreer word. Die enigste GI-aktiwiteite wat as GI-prestasie-aanwysers vir 'n fakulteit gereken word, is daardie GI-aktiwiteite wat deur departementshoofde en die dekaan goedgekeur en via die menslikehulpbronnestelsel geregistreer is.

Indien jy die Afdeling GI se hulp benodig om databasis-registrasies te doen, kontak me Joanne Williams

Die fakulteit se Gemeenskapsinteraksie en -diensleerkomitee, verteenwoordigend van akademiese personeellede van die Sosiale Wetenskappe, Tale en Kuns, speel 'n belangrike rol om die statuur van GI in die Fakulteit as 'n geheel te verhoog. Die voorsitter van die komitee is me Pamela Kierman.

Daar word voorsiening gemaak vir vier tipes gemeenskapsinteraksie by die universiteit, insluitend die integrasie van:

  • ​​Onderrig en leer, navorsing en GI ('n voorbeeld is die Ukwanda-sentrum vir landelike gesondheid wat al hierdie kernfunksies in hul aktiwiteite insluit; spesifieke voorbeelde in die Fakulteit word later aangebied);
  • GI en onderrig en leer​ (voorbeelde is diensleer, ander vorms van ervaringsleer en kort kursusse);
  • GI en navorsing (voorbeelde is navorsingsprojekte waar samewerkende en/of deelnemende/aksie-navorsingstrategieë gevolg word); en laastens
  • Vrywillige werk en openbare diens​ (voorbeelde sluit in studente/personeel wat vrywilligers is, die lewer van 'n openbare diens, gemeenskapsuitreike of die skep van vennootskappe/netwerke).
Indien 'n mens na projekregistrasies oor 'n tydperk kyk, toon die Fakulteit duidelik groei wat betref die getal sowel as die omvang van aktiwiteite en dit weerspieël 'n uiteenlopende, interessante en opwindende GI-portefeulje.

Die fakulteit se geregistreerde GI-aktiwiteite (teen die einde van 2011), geklassifiseer volgens die tipes GI aan die US, word hierbo aangebied en gelys.Vir verdere hulp binne die fakulteit, kontak asseblief vir me Pamela Kierman, Voorsitter van die Gemeenskapsinteraksie en -diensleerkomitee.​