Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Integrasie van GI en Leer en Onderrig

​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Daar is verskillende soorte aktiwiteite in die fakulteit wat GI en onderrig en leer integreer. Al val diensleermodules gewoonlik binne hierdie kategorie, is daar ook ander onderrigverwante aktiwiteite wat nie as diensleermodules geklassifiseer word nie. In sommige gevalle is diensleermodules ook deel van die integrasie van al drie kernfunksies.

Om verwarring te voorkom: Diensleermodules is daardie modules wat 'n gemeenskapsinteraksiekomponent bevat en wat krediete verdien. Die koördineerder van die module vorm 'n vennootskap met 'n gemeenskapsorganisasie wat dan gewoonlik tot 'n samewerkingsprojek lei waar studente 'n diens lewer na aanleiding van die geformuleerde behoeftes van die gemeenskap. Die diensure van die studente word gestruktureer binne die tydraamwerk van die module en die leerproses wat daaruit voortvloei lei tot akademiese krediete vir die student. Leer word deur middel van nadenke en assessering gemeet.

Akademici wat belangstel om die kortkursus in diensleer en gemeenskapsverbintenisse te volg, kan dr Antoinette Smith-Tolken​ by die Afdeling vir Gemeenskapsinteraksie kontak.

Die volgende aktiwiteite is in die 2011-oudit gelys as GI-aktiwiteite wat GI en onderrig en leer integreer:


​​​​

Die Sertifikaatprogram in musiekgeletterdheid


Dit verskaf formele musiekopleiding aan voorheen-benadeelde individue wat nooit die kans gehad het om musiek te studeer nie.

Kontakpersoon: Me Felicia Lesch 


Die Universiteit Stellenbosch Simfoniese Blaasensemble (USSBE)

Die Universiteit Stellenbosh Simfoniese Blaasensemble speel 'n opvoedkundige rol in die BMus-program asook in verskeie gemeenskapsmusiekprojekte. Die lede van die ensemble bestaan uit BMus-studente, studente van ander departemente by die US, Sertfikaatprogram-studente (die oorbruggings- en gemeenskapsuitreikingsprogram van die Departement Musiek), leerders van plaaslike hoërskole en lede van die die breër Stellenbosch-gemeenskap.

Die jaarlikse konserte sluit in:


  1. Januarie: Verwelkomingseremonie vir die eerstejaarstudente aan die US.
  2. Maart: Gradeplegtighede
  3. Maart: Konsert in die Endler - "Band Extravaganza" met gemeenskapsmusiekgroepe en verskillende skoolorkeste.
  4. September: Konsert in die Endler - die opvoedkundige week eindig op 'n hoogtepunt met die optrede van die Universiteit Stellenbosh Simfoniese Blaasensemble met 'n gasorkesleier. 'n Landelikeverbinteniskonsert (Sertifikaatprogram)-orkes van die Overberg tree voor die konsert in die ingangsportaal op.
  5. Oktober: Gemeenskapsoptrede saam met die jazz-orkes van die Hoër Jongenskool Paarl.
  6. Desember: Gradeplegtigheid - Die Universiteit Stellenbosh Simfoniese Blaasensemble verskaf agtergrondmusiek voor die seremonies, die musiek vir die prosessie en die begeleiding van die volkslied.
Die optrede sluit gewoonlik 'n element van gemeenskapsinteraksie in: leerders van plaaslike musiekuitreikprojekte en studente wat by die Sertifikaatprogram (oorbruggings- en uitreikprogram van die Departement Musiek) en Landelikeverbintenisprogram (van die Sertifikaatprogram) ingeskryf het, word uitgenooi om al die Endlerkonserte by te woon. Die Landelikeverbintenisprogram van die Genadendal-omgewing verskaf 'n koperorkes van jong leerders wat voor die September-konserte in die ingangsportaal van die Endler optree.

Kontakpersoon: Me Pamela Kierman

Finansiële geletterdheidsonderrigprogram vir die gebruikers van maatskaplike dienste


Die finansiële geletterdheidsonderrigprogram beoog om die gebruikers van maatskaplike dienste te voorsien van kennis, vaardighede en waardes sodat hulle goeie finansiële besluite kan maak, deel kan word van die hoofstroom finansiële stelsel, die ekonomiese leer kan klim en uiteindelik so finansiële sekuriteit kan verwerf.

Kontakpersoon: Dr Lambert Engelbrecht


Kairos-dramagroep


Me Annelene Hartnick het die Kairos-dramagroep in 1998 begin. Die organisasie se kernfunksie is om teater- en lewensvaardighede aan hoërskoolleerders oor te dra. Die organisasie het sedertdien verander in 'n hoogs-gerespekteerde jeugbemagtigingsprogram wat 'n wye reeks dienste bied aan skole en gemeenskappe in die Wes-Kaap-, Hessekwa- en Suid-Kaap-distrikte. Die Kairos-dramagroep bied dramaslypskole in die Hessekwa- en Eden-distrikte aan. Die groep het ook al 'n verskeidenheid teaterstukke opgevoer as deel van opvoedkundige programme oor MIV/Vigs, dwelmmisbruik, tienerswangerskappe, loopbaanadvies, ens. Te danke aan 'n filmdokumentêrprojek in 2007, het 30 jeugdiges van Hessekwa die geleentheid gehad om meer te leer oor die maak van dokumentêre films. Die groep het in 2010 'n dramafees begin.

Kontakpersoon: Mnr Abduraghman Adams


Landelike betrokkenheidprojek, Sertifikaatprogram


Die Landelike betrokkenheid-projek is as 'n onderafdeling van die Sertifikaatprogram, wat deur die Departement Musiek bestuur word, ontwikkel. Die projek sluit die volgende gebiede in: Vlottenburg, Riversdal, Genadendal, Caledon, Kylemore, Macassar, Mamre, Pacaltsdorp en Eersterivier. Dit is ook gekoppel aan die diensleermodule wat deur die Departement Musiek aangebied word omdat sommige van die voorgraadse studente wat vir dié kursus ingeskryf het onderrig of mentorskap in die landelike betrokkenheid-projek onderneem, en hierdie interaksie dien dan as die gemeenskapsdiensure wat hulle moet voltooi. Tans word daar onderrig gegee in musiekteorie, koperinstrumente, houtblasers, kitaar en "recorder".

Kontakpersoon: Me Pamela Kierman


Maatskaplike Werk Praktiese Opleiding 188

Die Departement Maatskaplike Werk werk saam met skole in Stellenbosch aan hierdie projek. Eerstejaarstudente word as vrywilligers by leerders in Stellenbosch geplaas om saam met hulle te werk. Maatskaplike Werk Praktiese Opleiding 188 is 'n diensleermodule in die Maatskaplike Werk-kurrikulum.

Kontakpersoon: Me Rochelle Williams

Maatskaplike Werk Praktiese Opleiding 288

Studente word in hul tweede jaar as deel van hul praktiese opleidingsmodule by welsynsorganisasies in die Kaapstad-omgewing geplaas. Die studente ontwikkel 'n verhouding met:

  • 'n individu;
  • 'n groep van agt lede (kinders, bejaardes, verstandelik-gestremde volwassenes); en
  • word blootgestel aan 'n gemeenskap terwyl hulle 'n gesamentlike projek in 'n spesifieke gemeenskap doen.
Maatskaplike Werk Praktiese Opleiding 288 is 'n volledige diensleermodule in die Maatskaplike Werk-kurrikulum.


Kontakpersoon: Me Rochelle Williams


Maatskaplike Werk Praktiese Opleiding 388


Studente word in hul derde jaar van studie vir 'n volle jaar by welsynsorganisasies in die Kaapstad-omgewing geplaas as deel van 'n geïntegreerde plasing in gevallestudie, groepwerk, gemeenskapswerk en maatskaplike werk-administrasie. Maatskaplike Werk Praktiese Opleiding 388 is 'n volledige diensleermodule in die Maatskaplike Werk-kurrikulum.

Kontakpersoon: Me Rochelle Williams


Maatskaplike Werk Praktiese Opleiding 488


Studente word in hul vierde jaar van studie vir 'n volle jaar by welsynsorganisasies geplaas as deel van 'n geïntegreerde plasing in gevallestudie, groepwerk, gemeenskapswerk en maatskaplike werk-administrasie. Maatskaplike Werk Praktiese Opleiding 488 is 'n volledige diensleermodule in die Maatskaplike Werk-kurrikulum.

Kontakpersoon: Me Rochelle Williams


Schola Cantorum-koorseminare 


Seminare met slypskole, lesings, meestersklasse, oop besprekings en konserte op verskillende vlakke vir koorleiers, sangers, komponiste en administrateurs. Hierdie slypskole word jaarliks vir drie tot vyf dae per keer aangebied. Kore en koorleiers kan verdere slypskole op 'n individuele basis aanvra. 

Kontakpersoon: Dr Rudolf de Beer


Stellenbosch Jazz Sang-ensemble 


Dit is 'n musiekensemble wat sangstudente blootstel aan die tradisies en styl van sang-improvisasie. Die groep bestaan uit voor- en nagraadse studente uit verskillende dissiplines by die Universiteit Stellenbosch, asook uit studente van die musieksertifikaatprogram en lede van die Wynlandegemeenskap. Die ensemble is in 2009 op die been gebring en val onder die beskerming van die Stellenbosch Simfoniese Blaasensemble, wat deur me Pamela 
Kierman bestuur word.

Kontakpersoon: Me Felicia Lesch

Stellenbosch Universiteit jeug jazzgroep


Hierdie musiekensemble stel studente bloot aan die tradisies en styl van Big Band-musiek. Die groep bestaan uit studente in die BMus-graadprogram, oudstudente, huidige studente in die Musieksertifikaatprogram en 'n paar hoërskoolleerders van skole in die omgewing. Die groep val onder die beskerming van die Stellenbosch Simfonie Koperensemble, een van die ensembles by die Departement Musiek wat deur me Pamela Kierman gelei word.  

Kontakpersoon: Me Felicia Lesch
Tolkdiens

Die projek het ten doel om studente as tolke op te lei en om navorsing oor die tolkbedryf te doen. As ʼn verlengstuk van die projek word ʼn bekostigbare tolkdiens gelewer deur studente in die program. Hierdie diens word aan verkeie taalgemeenskappe in die onmiddellike omgewing gebied.

Oor die afgelope jare het studente-organisasies en -aktiwiteite op kampus, plaaswerkers en pasiënte by hospitale voordeel hieruit getrek. Verder is studentetolke ook oor die jare ingespan tydens lesings en sekere vergaderings op kampus. Sedert die aanvang van die projek was daar nagenoeg 80 studente betrokke by die dienslewering.

Tolkslypskole word ook op ʼn gereelde basis aangebied. In een geval is gesondheidsorgt
olke vir die Departement van Gesondheid opgelei wat dan uitgeplaas was by verskeie hospitale in die Wes-Kaap. Die impak van die tolkdiens is onmiddellik sigbaar in elke situasie en help dit dus mee om kommunikasie oor die taalgrense heen te fasiliteer. Die diens in die amptelike tale en in ʼn beperkte mate in moderne vreemde tale is oor die jare goed ontvang.

Die projekleier is dr Harold Lesch. Hy word bygestaan deur mnr Marius Swart en me Lelanie de Roubaix.

Kontakpersoon: Dr Harold Lesch


Universiteit Stellenbosch Simfonieseorkes (USSO)


Die opvoedkundige rol van die Universiteit se simfonieorkes speel 'n sentrale rol in die BMus-program. Dit betrek ook gemeenskapsinteraksieprojekte op 'n deurlopende basis. Deelname in buite-konserte sluit onder meer konserte in die Nuwe Apostoliese Kerk, die Kalfiefees en die Cultivaria-fees in.

Kontakpersoon: Mnr Peter Martens
WOW-projek

Die WOW-projek is 'n taalbemagtigingsprojek by die Woordfees. Die teikengroep is gewoonlik leerders van voorheen-benadeelde gemeenskappe.

Kontakpersoon: Me Shireen Crotz