Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Integrasie van Leer en Onderrig, Navorsing en GI

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dié projek is aan die meestersprogram in kliniese sielkunde en gemeenskapsvoorligting van die Departement Sielkunde gekoppel. Twee meesterstudente word vir die duur van die akademiese jaar in hierdie gemeenskap uitgeplaas. Nadat hulle 'n behoeftebepaling gedoen het, ontwerp en implementeer hulle 'n intervensieprogram wat gepas is vir die spesifieke konteks. Een voldag per week se praktiese werk word aan hierdie gemeenskap gewy.

Kontakpersoon: Prof Tony Naidoo


Gemeenskapsontwikkeling-diensleer en -navorsingsprojek

'n Gemeenskapsontwikkelingdiensleermodule en -navorsingsprojek wat fokus op die sosiologie van gemeenskappe en gemeenskapsgebaseerde navorsing. Die hoof diensleeraktiwiteit behels die uitvoer van kwalitatiewe navorsing in samewerking met die diensleerorganisasie waar studente geplaas is, en die aanbieding van 'n finale navorsingsverslag aan die organisasie en betrokke gemeenskap in die diensarea van die diensleerorganisasie. Navorsingsvrae word binne die institusionele en gemeenskapsopset gegenereer. Daar word elke jaar ses tot agt verslae gegenereer, na gelang van die getal diensleerorganisasies wat deelneem.

Kontakpersoon: Mnr Jacob du Plessis

Jaarlikse Gemeenskapsopname

Die departement se personeellede en honneurstudente neem jaarliks in Januarie/Februarie aan 'n gemeenskapsopname in 'n spesifieke gebied in die Wes-Kaap deel. Dit word gedoen in oorleg met verskillende rolspelers. Die rasionaal vir die opname is gebaseer op die behoefte om honneurstudente van 'n diensleergeleentheid te voorsien. Dit behels veldwerk in 'n omgewing waar hulle navorsing 'n bydrae tot gemeenskapsontwikkeling kan lewer. Die doelwit is tweeledig: diensleer deur verskillende navorsingsmetodologieë te gebruik om toegepaste navorsing uit te voer en tweedens, om 'n generasie van nuwe kennis te skep waarby die gemeenskapsinisiatiewe van verskillende rolspelers kan baat. Daar is ook 'n derde doelwit: om gemeenskapslede op te lei in veldwerkvaardighede sodat hulle aan soortgelyke studies kan deelneem.

Kontakpersoon: Mnr Jacob du Plessis
Kayamandi Gemeenskapdiens-leerprojek


Die projek is gekoppel aan die meestersprogram in kliniese sielkunde en gemeenskapsvoor-ligting van die Departement Sielkunde. Twee meesterstudente word vir die duur van die akademiese jaar in hierdie gemeenskap uitgeplaas. Nadat hulle 'n behoeftebepaling gedoen het, ontwerp en implementeer hulle 'n intervensieprogram geskik vir die konteks. Een voldag praktiese werk per week word aan die gemeenskap gewy.

Kontakpersoon: Prof Tony Naidoo

Musiek: Diensleer (Module 11847-496)


Gemeenskapsdiens met gemeenskapsvennote en die integrasie van teorieë van gemeenskapsontwikkeling met die praktyk van gemeenskapswerk.

Kontakpersoon: Me Pamela Kierman

Welgevallen-gemeenskapsielkundekliniek

​Die Welgevallen-gemeenskapsielkundekliniek (WGSK) is ’n projek van die Departement Sielkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Die kliniek is op die been gebring om kliniese en voorligtingsielkundiges sinvolle opleiding te bied (met ander woorde, die nodige vaardighede om in die geestesgesondheidsbehoeftes van gemeenskappe in Suid-Afrika te voorsien), en terselfdertyd toeganklike, bekostigbare en doeltreffende geestesgesondheidsdienste aan inwoners van lae-inkomstegemeenskappe in die Stellenbosch-omgewing te lewer.

Die WGSK het vier hoofdoelwitte: 

1. Om ’n professionele omgewing en sinvolle praktiese leergeleenthede te voorsien aan studente wat opleiding in kliniese en voorligtingsielkunde aan die Universiteit Stellenbosch ontvang.

2. Om toeganklike, doeltreffende en konteksgepaste sielkundige buitepasiëntdienste te lewer aan gesinne en individue van alle ouderdomme in die groter Stellenbosse gemeenskap, wat nie andersins toegang tot sielkundige sorg het nie.

3. Om navorsing te onderneem en tot die beskikbare kennis oor doeltreffende sielkundige intervensies binne Suid-Afrikaanse verband by te dra.

4. Om met gemeenskapslede, staatsagentskappe en gemeenskapsgebaseerde organisasies saam te werk om doeltreffende sielkundige intervensies te voorsien wat psigososiale probleme in die Stellenbosse omgewing help hanteer.

Die WGSK het in 2013 altesaam 1 088 konsultasies met individue uit die gemeenskap gefasiliteer. Daarbenewens stel ons personeel en studente elke jaar ’n aantal gemeenskapsgebaseerde sielkundige intervensies in Kylemore, Klapmuts, Jamestown, Kayamandi en Cloetesville in werking. Hierdie intervensies word saam met lede van die gemeenskappe beplan en is tipies afgestem op kinders en volwassenes met ’n verskeidenheid probleme, van alkohol- en middelmisbruik tot trauma, angs, depressie en vele ander gedrags- en sielkundige kwessies. Alle intervensies word onder die streng toesig van ervare kliniese en voorligtingsielkundiges aangebied. Die meeste van hierdie projekte is skoolgebaseerd, en dus vind meer as 2 000 individue jaarliks daarby baat.

Kontakpersoon: Dr Carla Dukas​ en dr Jason Bantjes​​