AgriScience
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Departement Agronomie

Wat is Agronomie?

Agronomie is die studie en wetenskap van gewasproduksie en die stelsels wat daarvoor gebruik word. Dit sluit in die ekstensiewe oopgrond verbouing van plantspesies vir menslike voedsel-voorsiening, vee– en pluimveevoer, vesels, olies en sekere industriële produkte asook die verbetering van oeste (graan-, proteïen- en  oliesaadoeste) op 'n volhoubare manier om  toereikende voedselvoorsiening aan 'n steeds toenemende wêreldbevolking te verseker.  As 'n studierigting  verteenwoordig  Agronomie die integrering van oes-, grond- en verwante wetenskappe.  Akkerboukundiges of agronome is teenswoordig betrokke by vele sake waaronder voedselproduksie, die voortbring van gesonder kos, bestuur van die omgewingsimpak van landbou en selfs die skep van energie uit plante. 

Die Departement Agronomie

Opleiding en navorsing in die Departement Agronomie het in 1917 op Stellenbosch begin toe die Fakulteit Landbouwetenskappe gestig is.   Sedertdien was hierdie department aan die voorpunt van navorsing en ontwikkeling van agronomie in die land.  Die Departement se betrokkenheid by die wetenskap van plante en plantaangeleenthede is een van die belangrikste skakels vir voldoening aan die toenemende vereiste aan voedsel, brandstof en vesel in 'n oorbevolkte wêreld wat die uitdaging van klimaatsverandering moet trotseer.  Daar bestaan 'n ernstige tekort aan agronome en met toenemende uitdagings sal die aanvraag ongetwyfeld toeneem. 

 

Programinligting​

Voorgraadse programme

BScAgric (Plant en Grondwetenskappe) 

Die vierjaarprogram in plant- en grondwetenskappe bied opleiding in die produksie van akkerbou-en groente-gewasse, weidingsgewasse, aromatiese plante, sagtevrugte, sitrus, fynbos en wingerd.   Vir elke gewas is kennis van die volgende in 'n betekenisvolle geheel geïntegreer:  landbou-ekonomie, biochemie, biometrie, oesproduksie, entomologie, genetika, nematologie, plantpatologie en grondkunde.

In hierdie program is daar drie studierigtings waaruit studente kan kies. 

  • Gewasproduksiestelsels: In hierdie studieterrein ontvang jy opleiding in die produksie en gehaltebestuur van onder andere akkerbougewasse, sagtevrugte, sitrus, fynbos, wingerd en kweekhuisgewasse.
  • Gewasbeskerming en -teling: Hierdie studieterrein lei jou op as deskundige in gewasbeskerming  (entomologiese en nematologiese plae, plantsiektes en die beheer daarvan) en genetiese gewasverbetering (kweking en manipulasie).
  • Grond- en Waterbestuur:  Hierdie studieterrein rus jou toe met die kundigheid om die aard, belangrikheid en bestuur van grond en water met betrekking tot gewasproduksie te verstaan.

Die keuse van studie in een van hierdie drie rigtings berei  jou voor vir verskeie loopbane in die landboubedryf of landbouverwante industrieë, waaronder loopbane as adviseur, konsultant, entrepreneur, bestuurder, tegnikus en navorser.  ​

Nagraadse programme 

Na BScAgric volg MSc of MScAgric, PhD of DSc in Agronomie

MSc ​(Agric)

Navorsing oor ʼn bepaalde aspek van grondbewerking, onkruidbeheer, gewasproduksie, stremmingsfisiologie, groenteproduksie of weiveldbestuur word onderneem. Die modulêre komponent van die program is gemik op die verkryging van generiese navorsingsvaardighede ter ondersteuning van die navorsingskomponent van die program. ʼn Verdere doel is die verdieping van vakkundige kennis van algemene gewasfisiologie deur selfstudie.

PhD (Agric)

Die programme fokus op navorsing in verskillende spesialiteitsgebiede van gewasproduksie en lewer vakspesialiste in die rigting. ʼn Relevante en praktykgerigte navorsingsprojek wat tot innovasie of die oplossing van ʼn probleem deur hoëvlaknavorsing in die vakrigting en in die betrokke bedryf lei, word onderneem. Dit rig die student af op die hoogste akademiese vlak om tot die navorsings- of beroepsmark toe te tree. Professionele mense word gelewer wat nasionaal of internasionaal, in spanverband of individueel, ʼn betekenisvolle navorsings-, onderrig- en beleidmakende rol in spesialiteitsvelde van volhoubare voedselproduksie en -sekuriteit op ʼn omgewingsvriendelike wyse kan speel.

Navorsing

Klem word geplaas op verhoging van produksievlakke deur optimale gebruik van natuurlike hulpbronne, die implementering van volhoubare produksiestelsels en die manipulering van produksie-omgewings deur middel van kweekhuise en bewaringsboerderypraktyke.  Daarom is navorsing op grondlose produksiestelsels; klimaatbestuur in kweekhuise vir groente-, kruie- en blomproduksie; volhoubare produksiestelsels vir wintergrane en oliesaadoeste; en die bestuur van onkruidmiddelweerstand by  veldgewasse toegespits.  Met die klem op volhoubaarheid, streef alle navorsingsprojekte daarna om insette soos water (kweekhuisproduksie), nutriente (kweekhuis- en veldproduksie) en plaagdoders (kweekhuis-  en veldproduksie) tot die minimum te beperk met die handhawing en verhoging van produktiwiteit. ​

'n Omvattende lys van alle navorsingsartikels is beskikbaar by http://www.sun.ac.za/research/en/research-report

Kontakinligting

Departement Agronomie

Fakulteit AgriWetenskappe

Universiteit Stellenbosch

Privaatsak X1, 7602 Matieland, Suid-Afrika​

Tel:  +27 21 808 4803    Faks:  +27-(0)21-887 9273  

E-pos:  agronomie@sun.ac.za       Webblad: http://www.sun.ac.za/english/faculty/agri/agronomyPersoneel

Akademiespersoneel ​

 

PersoneellidTelefoon-nommerE-pos adres Rigting
​Prof Nick Kotze (Voorsitter)
​021 808 4003
​nkotze@sun.ac.za
Dr PJ Pieterse021 808 4805pjp@sun.ac.zaWeed Science, Pasture Science, Chairperson
​Dr P Swanepoel
​021 808 4668
​pieterswanepoel@sun.ac.za​Soil quality of pasture and crop rotation systems
​Dr M le Roux
​021 808 9487
​mrl@sun.ac.za​Crop production and production of future crops

 

Ondersteuningpersoneel

 

PersoneellidTelefoon-nommerE-pos adres  
​Ann Afrika
​Temporary assistant
Franklin Casper021 808 4572  Senior Assistant
Shamig de Vries021 808 4572  Temporary assistant
Johan Goosen021 808 4572 johangoo@sun.ac.za Principal Technical assistant
Martin la Grange021 808 4568mlg@sun.ac.za Technical Manager
​Farida Martin
​021 808 4808
​fmartin@sun.ac.za​Technical Officer
​Leeroy Nicke
​021 808 4803
​leeroyn@sun.ac.za​Chief Technical assistant
​Rahkeena Peters
​021 808 4803
​rosman@sun.ac.za​Departmental Secretary
Karel Williams021 808 4572  ​Assistant
​Marius Williams
​Temporary assistant