Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Wat is korporatiewe identiteit?

Korporatiewe identiteit word dikwels beskou as ’n versameling visuele elemente wat aangewend word om ’n organisasie se beeld op verskillende maniere uit te bou. Oorspronklik het dit te doen gehad met organisatoriese ampstekens, logos, die maatskappystyl en visuele elemente, maar met verloop van tyd het visuele identiteit en korporatiewe strategie onlosmaaklik verbonde geraak.

Daar is bemarkingspesialiste wat korporatiewe identiteit as die kern van ’n organisasie beskou Dit omvat sy geskiedenis, opvattings, filosofie, tegnologie, werknemers, etiese en kulturele waardes en strategieë. 'n Organisasie se korporatiewe identiteit help bepaal ook waar dit ten opsigte van markte en mededingers staan.

Korporatiewe identiteit: moeilik definieerbaar

Akademici en bemarkingskonsultante is dit eens dat korporatiewe identiteit nie met een enkele definisie omskryf kan word nie. In plaas daarvan om dus met 'n definisie vorendag te kom, het akademici van die sakeskole in Strathclyde, Erasmus en Harvard en toonaangewende konsultante die Strathclyde-verklaring uitgereik, wat die multidissiplinêre aard van korporatiewe identiteit bevestig.

"Elke organisasie het 'n identiteit. Dit verwoord die organisasie se korporatiewe beginsels, doelwitte en waardes en gee dit 'n sin vir individualiteit wat help om die organisasie van sy mededingers te onderskei."

"Korporatiewe identiteit wat goed bestuur word, kan 'n deurslaggewende rol speel om die verskillende kernbevoegdhede en werksaamhede te integreer wat so noodsaaklik is vir 'n organisasie se sukses. Dit kan ook die nodige visuele kohesie voorsien wat verseker dat alle korporatiewe kommunikasie 'n samebindende geheel en getroue weergawe van die organisasie se etos en karakter vorm."

"Deur korporatiewe identiteit wat goed bestuur word, kan 'n organisasie begrip en lojaliteit bou onder sy belanghebbers. Dit sal die organisasie in staat stel om kliënte en werknemers te werf en te behou, strategiese bondgenootskappe te sluit, steun van finansiële markte te kry en doelgerig te funksioneer. Korporatiewe identiteit is 'n strategiese kwessie."

"In teenstelling met tradisionele handelsmerk-bemarking is korporatiewe identiteit toegespits op almal wat ’n belang het by die organisasie en op die verskillende maniere waarop 'n organisasie kommunikeer."

Waarom korporatiewe identiteit belangrik is?

In die hoogs mededingende omgewing waarin die Universiteit Stellenbosch moet funksioneer, is deurlopende sigbaarheid en kommunikasie, sowel as innoverende maatreëls om stygende mediakoste teë te werk, toenemend belangrik. ’n Duidelik omskrewe en positiewe korporatiewe identiteit is onontbeerlik vir 'n suksesvolle Universiteit wat steeds vooruitgaan. ’n Korporatiewe identiteit wat goed bestuur word, sal die Universiteit bo sy mededingers laat uitstaan en plaaslik en internasionaal positiewe gesindhede jeens die Universiteit kweek. Dit sal die beste doserende personeel, studente en administratiewe personeel, asook handels- en bedryfsvennote, na die Universiteit lok.

Die Universiteit is 'n alombekende instelling. Ons kan dus maklik fouteer deur vanselfsprekend te aanvaar dat ons beeld goed gevestig is en dat kommunikasie net bewustelik plaasvind. Inderwaarheid is ons korporatiewe beeld veel meer as ’n gemeenskaplike visuele identiteit. Dis 'n beeld wat gevorm word deur ons verskillende belanghebbers se persepsies van visuele elemente, kampuskultuur, taalkwessies, akademiese standaarde en hul ervarings van dienslewering.

Met hierdie Korporatiewe Identiteitsgids wil ons 'n sterk visuele identiteit vir die oorhoofse instelling vestig wat dan met die nodige buigsaamheid op die uiteenlopende entiteite toegepas kan word. Buigsaamheid mag egter nie verwar word met 'n laat-maar-gaan toepassing van die visuele identiteit nie.

Daar is 'n baie goeie rede waarom 'korporatiewe identiteit' eerder as 'reputasie' of 'beeld' gebruik word. 'Korporatief' is 'n meer omvattende term wat internasionaal erken word. Dit roep onmiddellik die beeld op van 'n groot, indrukwekkende organisasie met baie fasette. Die feit dat die woord in die korporatiewe wêreld ontstaan het, doen nie afbreuk aan die Universiteit se wese as akademiese instelling nie. Dit plaas eerder die Universiteit stewig naas sy handels- en bedryfsvennote in die moderne wêreld.