Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Woordelys

​Bestrykte/onbestrykte papier:

Papier met wisselende gewig (dikte) wat 'n glans- (bestrykte) of mat- (onbestrykte) afwerking het.

Endosseerde identiteit:

Volgens 'n endosseerde identiteitstruktuur kan die individuele entiteite van ’n instelling maklik herken word, hoewel deel van 'n groter geheel. Die doel daarvan is om 'n duidelike beeld te gee van 'n verenigde, maar multidimensionele organisasie met 'n gesamentlike doelstelling en bestaansdoel.

Gejusteerde (kopie):

Die verstelling van spasiëring tussen woorde en tussen die letters (karakters) binne-in woorde met die doel om die teks links of regs haaks te forseer, of te sentreer, of om die linker- en regterkantlyne alkanthaaks te stel.

Generies:

’n Algemene weergawe van iets wat as ’n templaat gebruik word.

Grafiese elemente:

Visuele elemente of teks wat in gedrukte kommunikasie gebruik word om ’n boodskap grafies te ondersteun.

Inhoudkopie:

Die hoofteksinhoud in gedrukte kommunikasie, die kopskrif(te) en voetskrif(te) uitgesluit.

Kleurmonster:

’n Blokkie papier wat die presiese kleur ink aandui wat vir drukwerk gebruik gaan word.

Korporatiewe:

Die woord "korporatiewe" in hierdie gids verwys eerder na die Universiteit Stellenbosch in ’n kollektiewe (oorhoofse) sin as na " korporatiewe" in 'n besigheidskonteks.

Korporatiewe identiteit:

Verwys na die onderafdeling in die Inleiding: Wat is korporatiewe identiteit?

Korporatiewe kenteken (signature):

Identifikasie-elemente soos die logo en/of logotipografie wat die algemeenste gebruik word om 'n maatskappy in al sy visuele kommunikasie uit te beeld.

Kruis-monolitiese (hybrid monolithic) identiteit:

Korporatiewe visuele elemente bly die primêre identiteit, maar bedryfsentiteite word aangemoedig om hul eie "persoonlikhede" te ontwikkel.

Letterspasiëring (kerning):

Om die spasiëring tussen twee karakters in ’n woord te verstel.

Lettertipe/font:

Die vorm en formaat van die tipiese letters van die alfabet wat gebruik word om die identiteit te vorm, byvoorbeeld die manier waarop die naam van die Universiteit Stellenbosch geskryf word.

Logo:

'n Prent, patroon of skryfstyl wat 'n organisasie as simbool gebruik. Logo kan óf net die grafiese element óf die vaste eenheid van grafiese element en tipografie beskryf.

Logotipografie:

Die vaste styl waarin ’n organisasie se naam geskryf word.

Monolitiese identiteit:

Die hele maatskappy gebruik een visuele styl. Die maatskappy/produk kan onmiddellik herken word en dieselfde simbole word deurgaans in alle toepassings gebruik.

Onskendbare spasie:

Spasie rondom ’n logo waarop geen grafika of letters mag verskyn nie.

Pantone:

’n Internasionale kleurpassingstelsel vir drukwerk. Daar word ’n nommer aan unieke kleure toegeken wat presies die regte kleur enige plek ter wêreld sal waarborg.

Podiumbanier:

’n Vertikale banier wat tydens konferensies, toesprake, ens. oor die voorkant van 'n podium gedrapeer word.

Proseskleure:

Die ontleding van 'n pantonekleur in sy samestellende kleure: cyan, magenta, geel en swart soos gebruik tydens die vierkleur-drukproses: sogenaamde CMYK-kleure.

Puntgroottes:

’n Punt (dikwels afgekort na 'pt') is die standaard-eenheid van vertikale lettergroottes.

Reëlspasiëring (leading):

Die spasie tussen twee reëls.

Serif/Sans Serif:

Serif verwys na die uitgebreide detail op die lettertipe-karakters soos in die geval van Times Roman. Sans Serif verwys na lettertipes sonder hierdie detail bv. Gill Sans. Verwys na die hoofstuk oor Identifikasie-elemente.

Slagspreuk/Reklameleuse:

’n Bondige gesegde wat hoofsaaklik vir reklame gebruik word saam met ’n organisasie se logo en naam.

Teikenmarkte:

Spesifieke groepe of persone wat die fokus van ’n maatskappy se bemarkingspogings is en die waarskynlikste hul dienste/produkte sal gebruik.

Tinte:

Blokke kleur, insluitend swart, gevorm deur 'n fyn stippelpatroon om 'n persentasie van die soliede kleur weer te gee, bv. 10% swart vorm ’n baie ligte grys.

Voertuigkentekens:

’n Ontwerpelement op voertuie wat aandui dat hulle aan die Universiteit Stellenbosch behoort.

Wit op swart:

Wanneer letters of grafika in wit 'gedruk' word vir gebruik op 'n donker agtergrond.​