Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Die bewaarder van korporatiewe identiteit

​Om die bewaarder van die Universiteit Stellenbosch se korporatiewe identiteit te wees, beteken prakties dat die Afdeling Kommunikasie en Skakeling die korporatiewe identiteitsriglyne verskaf, die implementeringsfase koördineer en deurlopend die toepassing daarvan sal monitor. Hierdie afdeling het bewys dat hulle uitstekend toegerus is om die Universiteit se korporatiewe identiteit te bewaar deur hul professionele toepassing van visuele en verbale kommunikasie-elemente, net soos fakulteite en departemente weer beter toegerus is om hul eie besondere verantwoordelikhede ten opsigte van onderrig en navorsing na te kom.

Ons ideaal is dat ons korporatiewe identiteit sal bydra tot 'n gevoel van gemeenskaplike eienaarskap en lojaliteit aan die simbole en slagspreuke van die Universiteit. Dekane en ander hoofde van bedryfsentiteite sal verantwoordelik wees vir die korrekte toepassing van die visuele identiteit binne hul eie omgewings.

Daar mag nie verander word aan korporatiewe onderskeidingstekens en slagspreuke nie. Hierdie gids moet dus gebruik word as inleiding en verwysingsraamwerk vir alle vorms van kommunikasie. Dit is slegs wanneer ons dié stelsel konsekwent toepas dat ons doeltreffend met ons onderskeie belanghebbers kan kommunikeer en 'n maklik herkenbare beeld van die Universiteit kan vestig.

Hierdie gids is die eerste fase in die samestelling van 'n omvattende korporatiewe identiteitshandleiding vir die Universiteit. Dit moet dus slegs as 'n werksdokument beskou word. Omdat die Universiteitsomgewing kompleks is, sal aanpassings aan dié dokument onvermydelik wees. Voorstelle word dus verwelkom, maar geen veranderings moet aan die voorgeskrewe toepassing van identifikasie-elemente aangebring word sonder raadpleging met die Afdeling Kommunikasie en Skakeling nie.

Die naam, wapen, logo, logotipografie en slagspreuke is almal geregistreerde handelsmerke/name van die Universiteit Stellenbosch. Slegs die amptelike kunswerk mag gebruik word. Verwys na die hoofstukke oor Identifikasie-elemente en Reproduksiestandaarde.

​​