Corporate Identity
Welkom by Universiteit Stellenbosch

'n Raamwerk vir die bestuur van korporatiewe identiteit

Konvensionele bestuursmodelle vir korporatiewe identiteit is nie geskik om die komplekse aard van die Universiteitsomgewing te beskryf nie. Wat nodig is, is 'n raamwerk wat voorsiening maak vir die diversiteit en individualiteit van die verskillende entiteite, terwyl die Universiteit se kernidentiteit beskerm en uitgebou word.

Die verskillende entiteite binne die Universiteitsgemeenskap is nie ewe sterk aan die kerninstelling verbonde nie. Entiteite soos administratiewe departemente, fakulteite en akademiese departemente het sterk, direkte bande met die kerninstelling, terwyl institute, skole en buro’s byvoorbeeld minder direk aan die Universiteit gekoppel is.

Teen dié agtergrond het die Universiteit Stellenbosch vir die bestuur van sy korporatiewe identiteit op ’n oorwegend monolitiese benadering besluit wat ook voorsiening maak vir die diversiteit en individualiteit van die verskillende bedryfsentiteite.

'n Vyf-vlak korporatiewe identiteitsraamwerk is opgestel wat die toepassing van elke bedryfsentiteit se spesifieke identiteit, sowel as elkeen se verhouding tot die kerninstelling, duidelik uitbeeld. Die eerste stap in die bestuur van 'n entiteit se korporatiewe identiteit, is om vas te stel wat sy posisie binne die hiërargiese identiteitsraamwerk is.

Die vyf-vlak identiteitsraamwerk onderskei duidelik tussen die verskillende bedryfsentiteite op grond van hul verhouding tot die kerninstelling. Hierdie verhouding bepaal of die Universiteit se belangrikste visuele elemente aangewend sal word as primêre kenmerke of as ’n endossering.

Hoe nader 'n entiteit aan die kern van die instelling lê, hoe belangriker is dit dat sy korporatiewe identiteitswerksaamhede by dié van die sentrale instelling aansluit.​

​ 

Die Vyf Vlakke van Identiteit Raamwerk

Vlak 1: Sentrale bestuurs- en administratiewe afdelings (streng monolitiese identiteit)

 • Sentrale funksionele entiteite wat deel vorm van die institusionele kernstruktuur: Kanselier, Raad, Rektoraat, Senaat, administratiewe afdelings;
 • Streng monolitiese toepassing van die korporatiewe identiteit.​​

Vlak 2: Fakulteite en akademiese departemente (kruis-monolitiese identiteit)

 • Bedryfsentiteite met onderrig en navorsing as primêre aktiwiteit: fakulteite en akademiese departemente;
 • Hierdie entiteite verteenwoordig die Universiteit se sentrale akademiese aktiwiteite wat nie onafhanklik sonder sterk bande met die instelling kan funksioneer nie;
 • Hierdie entiteite benodig nie hul eie markprofiel of 'n afsonderlike korporatiewe identiteit nie.
 • Hoewel fakulteitsembleme as sekondêre identiteite toelaatbaar is, bly die Universiteit Stellenbosch se visuele elemente die primêre identiteit;
 • Primêre en sekondêre identiteite moet toegepas word soos in die riglyne bepaal;
 • Om erkenning te gee aan die Universiteit se diversiteit word akademiese departemente aangemoedig om visuele produkte te ontwikkel met 'n eie styl en persoonlike stempel (met uitsondering van hul eie logos).

Vlak 3: Sterk endosseerde entiteite​

 • Bedryfsentiteite wat hul onafhanklike mark- of bedryfspesifieke identiteite ontwikkel het, wat ingebed is in Universiteitsonderrig of -navorsing: byvoorbeeld die Buro vir Ekonomiese Ondersoek (BEO);
 • Aangesien hierdie entiteite waarskynlik afhanklik is van hul relevansie tot hul markte of bedryfsvertakkings, word hulle aangemoedig om hul eie visuele identiteit en styl te ontwikkel, in ooreenstemming met die Universiteit se geïnstitusionaliseerde gehaltewaardes;
 • Hul verbondenheid met die Universiteit moet in alle visuele kommunikasie duidelik wees. Universiteitsembleme moet prominent wees en aangewend word volgens die voorgeskrewe riglyne;
 • Die onafhanklike entiteit se logo word altyd as primêre identiteit aangewend en die Universiteit Stellenbosch se logo as die sekondêre endosserende identiteit;
 • Wanneer nuwe entiteite op hierdie vlak op 'n naam besluit, moet hulle ontmoedig word om die naam Universiteit Stellenbosch of Matie(s) as deel van hul naam te gebruik.

Vlak 4: Studente- en sportaktiwiteite​​

 • Amptelike studente-aangeleenthede en sportaktiwiteite wat aan die Universiteit Stellenbosch gekoppel is;
 • Vanweë die kompleksiteit, diversiteit en gevestigde tradisies van die studente-aktiwiteite op hierdie vlak, sal dit in 'n volgende fase van die korporatiewe identiteitsprojek verder ontwikkel word. Die status quo moet as tussentydse maatreël gehandhaaf word.
 • In 'n verder fase is 'n beeld-analise van die Universiteit se sportklubs (koshuissport uitgesluit) voltooi en aanbeveel dat die sportklubs onder die Maties handelsmerk bemark behoort te word.
 • Die naam Maties word reeds jare lank met die Universiteit geassosieer, maar daar was nog nooit 'n logo of 'n vasgestelde skryfwyse vir Maties nie. Daarom is 'n komtemporêre Maties identiteit spesifiek vir hierdie vlak ontwerp.
 • Matie(s) is 'n geregistreerde handelsnaam en toestemming vir reproduksie moet van die Afdeling Kommunikasie en Skakeling verkry word.

Vlak 5: Endosseerde entiteit​​

 • Bedryfsaktiwiteite wat ’n hulpdiens aan die Universiteit lewer, maar hul eie markprofiel benodig.
 • Hierdie entiteite is nie betrokke by die kernaktiwiteite soos onderrig en navorsing nie, byvoorbeeld die US Drukkery of die Langenhoven Studentesentrum (Neelsie);
 • Waar die naam Universiteit Stellenbosch of Matie(s) deel was van die handelsnaam van vlak 5-entiteite, moet dit uitgefaseer word.
 • Die onafhanklike entiteit se logo is die primêre visuele identiteit en hou grafies geen verband met die Universiteit Stellenbosch nie. Die Universiteitsembleme word glad nie op hierdie vlak gebruik nie; slegs 'n beskrywing van die verhouding soos: in deelgenootskap met/onder beskerming van die Universiteit Stellenbosch. Die bewoording moet deur die Afdeling Kommunikasie en Skakeling goedgekeur word.

​​​