Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Toekennings vir Onderrig
Outeur: CTL / SOL
Gepubliseer: 13/12/2019

Die jaarlikse US  toekennings vir uitnemendheid in onderrig en in navorsing is seremonieel oorhandig by STIAS op 5 December 2019.  Vanjaar is daar ook toekennings uitgereik vir US lede se bydrae tot die media en tot The Conversation.

 

Prof Arnold Schoonwinkel (Viserektor vir Leer en Onderrig) het die onderrigtoekennings geplaas in die konteks van onderrig as deel van navorsing: “Ons doen navorsing sodat ons kan leer en doseer, en ons doseer sodat ons studente voorberei word vir navorsing, en ons doen navorsing oor hoe ons doseer".  Prof Schoonwinkel het die US geleenthede verduidelik wat beskikbaar is vir dosente om hulle onderrig te ontwikkel, byvoordeel die jaarlikse kongres vir Akademieskap van Onderrig en Leer, die kortkursus vir Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap (SoEL), en onderriggenootskappe. Hy het beklemtoon dat die onderrigtoekennings bepaal word deur sistematiese en deurgrondige en sy waardering uitgespreek vir die 2019 deelnemers se kennis en demonstrasie van uitnemende onderrig.  

 

Die US Onderrigtoekennings word in twee kategorieë toegeken: Uitgelese Dosent en Ontluikende Dosent, volgens die akademici se ervaring en leierskap in die akademieskap van onderrig en leer.  Kandidate verskaf onderrigportefeuljes met kritiese nadenke oor die konteks waarin hulle onderrig, hulle studente, hulle vakkennis en hulle professionele ontwikkeling as dosente. Die portefeuljes verskaf insig in die trajek van hulle onderrigontwikkeling, en die uitdagings, mislukkings en suksesse wat hulle beleef het.

 

Die 2019 US Onderrigtoekennings is oorhandig aan die volgende 12 akademici  (sien meegaande foto):

 

In die kategorie vir Uitgelese Dosente:

-  Dr Taryn Bernard (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)

-  Prof Dennis Francis (Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)

-  Dr Marnel Mouton (Departement Plant- en Dierkunde, Fakulteit Natuurwetenskappe)

 

In die kategorie vir Ontluikende Dosente:

-  Prof Gareth Arnott (Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe)

-  Dr Karin Baatjes (Departemente Biomediese en Chirurgiese Wetenskappe, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)

-  Dr Karel Kruger (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)

-  Dr Sharon Malan (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)

-  Me Carla Morris (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)

-  Dr Robbie Pott (Departement Prosesingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)

-  Lt-kol André Pretorius (Departement Rekenaarinligtingstelsels, Fakulteit Krygskunde)

-  Mnr Stephan van der Merwe (Regskliniek, Fakulteit Regsgeleerdheid)

-  Mnr Alwyn Visser (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)

Prof Schoonwinkel het ook hulde gebring aan die twee onderrigvennote wat hulle genootskap suksesvol afgehandel het; albei uit die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe:   Dr Elize Archer (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys) en Dr Berna Gerber (Afdeling Spraak-Taal- en Gehoorterapie).  Die genootskapprogram skep geleentheid vir uitnemende dosente en navorsers van leer en onderrig om toegewyde tyd en ondersteuning beskikbaar te maak vir aspekte van vernuwing, ondersoek en verspreiding van goeie leerpraktyke in hulle fakulteite.

Huidige lede van die US onderriggenootskap is:

  • Prof Ingrid Rewitzky (Vise-Dekaan:  Onderrig en Leer, Fakulteit Natuurwetenskappe)
  • Dr Marianne McKay (Departement Wingerd en Wynkunde, Fakulteit AgriWetenskappe)
  • Dr Michael Schmeisser (Departement Hortologie, Fakulteit AgriWetenskappe
  • Dr Marianne Unger (Fisioterapie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)

Dr Margaret Blackie (Departement van Chemie en Polimeerwetenskappe) het 'n onderriggenootskap ontvang vir die typerk 2020 tot 2022.

Navrae:  Dr. Karin Cattell-Holden, X 3074 of kcattell@sun.ac.za.

Kliek hier om te lees oor die US Kansellierstoekennings. 

Kliek hier om meer te lees oor die US toekennings vir onderrig en leer.


 

Kliek hier om meer te lees oor​ ​die onderriggenootskappe van US.