Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
DVE-riglyne: EBW-dekaansvergunningeksamen (DVE)
  • ​Ten einde vir die DVE te kwalifiseer, moet jy as 'n voorgraadse finalejaarstudent geregistreer wees.
  • Ander fakulteite se finalejaarstudente wat EBW-modules volg, moet die DVE-riglyne nagaan wat van toepassing is in jou spesifieke fakulteit.

Binne die FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE geld die volgende reëls vir die Dekaansvergunningeksamen (DVE):

  • 'n Dekaansvergunningseksamen kan vir een enkele module toegestaan word, slegs indien dit die enigste module van hoogstens 48 krediete is wat die student kort om te gradueer én mits 'n finale punt van minstens 30 in die betrokke module verwerf is.
  • Studente wat vir programme in die Fakulteit Lettere geregistreer is, moet egter die reёls van die Dekaansvergunningeksamen (DVE) van daardie fakulteit volg.
  • Alle Dekaansvergunningeksamens word tydens 'n enkele eksamengeleentheid vóór die aanvang van voorlesings teen einde Januarie afgelê en geen verdere eksamen-vraestelle sal vir die doel van 'n Dekaansvergunningeksamen opgestel word nie.
  • Kontroleer jou uitslae na afloop van die November-eksamens en, indien jy wel kwalifiseer, onthou asseblief om so gou moontlik vir die DVE te registreer.
  • Registreer elektronies vir die DVE via die DVE-registrasieskakel (op die fakulteitswebwerf by www.sun.ac.za/ebw teen 15 Januarie 2019.

Skakel vir registrasie: Aansoek Dekaansvergunningseksamen 2019

Let wel:   Selfs al voldoen jy aan die vereistes vir die Dekaansvergunningeksamen (DVE), móét jy daarvoor registreer. Indien jy nie die registrasieprosedure volg nie, sal ons nie doeltreffende voorbereidings vir die aflê van die DVE kan tref nie.

DATUM: Vrydag, 25 Januarie 2019

Die eksamen begin stiptelik om 09:00. Die eksamenlokale is hier onder gelys.

Vriendelike groete

Me N Daniels

Fakulteitsadministrateur: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW)

 

Die eksamenlokale vir die dekaansvergunningseksamen op 25 Jan 2019 is:

Van der Sterr 2121:         Skool vir Rekeningkunde

CGW Schumann 107:      Departemente Ekonomie EN Statistiek en Aktuariële Wetenskap

CGW Schumann 104:      Departement Ondernemingsbestuur

CGW Schumann 204:      Skool vir Publieke Leierskap, Departemente Logistiek EN Bedryfsielkunde

CGW Schumann 101:      Alle student wat nie geregistreer het nie, word na hierdie lokaal verwys.

-o0o-